Privacybeleid

Zwijndrecht 14 mei 2018

Stichting Graag Gedaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Graag Gedaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen maar gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Graag Gedaan zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hierover. Stel uw vraag aan een van onze vrijwilligers. Als dat nodig is dan zal hij of zij uw vraag voorleggen aan het bestuur van de Stichting.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Graag Gedaan verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor bezoekers van ons spreekuur:

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ter identificatie;
 2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor communicatie tussen u en Stichting Graag Gedaan;
 3. Het afhandelen van uw hulpvraag.

Voor vrijwilligers van de Stichting:

 1. Het organiseren van het spreekuur;
 2. Het uitnodigen voor vergaderingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen en vastleggen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aard hulpvraag
 • Samenvatting actiepunten naar aanleiding van de hulpvraag

Verstrekking aan derden

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Stichting Graag Gedaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Graag Gedaan kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Digitale documenten worden versleuteld opgeslagen;
 • We testen en evalueren onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Data lek

Wat als er ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een data lek ontdekt wordt. Stichting Graag Gedaan heeft een protocol dat gevolgd wordt bij een data lek. Bij een eventueel data lek, zullen zowel u als de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van uw rechten, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld [art. 33.1 van het AVG].

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van u  hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. We kunnen uw vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt zich voor het stellen van vragen of doorgeven van wijzigingen, melden bij ons wekelijks inloopspreekuur, per mail of per telefoon.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Zie contactgegevens.